Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny


by Brian Culp

Kompleksowy przewodnik dla u?ytkowników i administratorów Windows Vista Jak prawid?owo zainstalowa? Vist??Jak jš optymalnie skonfigurowa??Jak korzysta? z wiersza polece??System Windows Vista od swojego pojawienia si? na rynku zdoby? ju? spore grono zwolenników. Najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego da?a u?ytkownikom nie tylko efektowny interfejs graficzny, ale przede wszystkim mnóstwo nowych mo?liwo?ci. Nadal jednak wiele z nich pozostaje nieodkrytych lub nie w pe?ni wykorzystanych. Niewiele te? osób wie, w jaki sposób optymalnie skonfigurowa? ten system i administrowa? nim, szczególnie w przypadku wykorzystywania go w grupie roboczej. Poznanie wszystkich aspektów zarzšdzania Vistš jest tak?e niezb?dne dla administratorów sieci.Ksiš?ka "Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny" to zestawienie najistotniejszych informacji koniecznych do sprawnego administrowania systemem Windows Vista i sieciš kontrolowanš przez ten system. Czytajšc jš, poznasz mo?liwo?ci i funkcje Visty, podobie?stwa i ró?nice pomi?dzy jej wersjami oraz metody personalizacji. Dowiesz si?, jak zainstalowa? system, zoptymalizowa? jego dzia?anie oraz stworzy? profile u?ytkowników. Nauczysz si? zabezpiecza? Vist?, definiowa? prawa u?ytkowników i grup, ustala? udzia?y dyskowe i zasady konta. Przeczytasz tak?e o rozwišzywaniu problemów z dzia?aniem systemu, tworzeniu kopii zapasowych, o pracy z wierszem polece? systemu Windows Vista i wspó?pracy z przeglšdarkš Internet Explorer 7.Nowo?ci w systemie Windows VistaPrzeglšd wersji VistyKonfigurowanie parametrów pracy w sieciTworzenie kont u?ytkownikówPersonalizacja systemu i konfigurowanie u?atwie? dla osób niepe?nosprawnychUruchamianie systemu i praca w trybie awaryjnymKonfigurowanie parametrów sprz?towychZarzšdzanie drukarkamiInstalowanie nowego oprogramowaniaWdra?anie Windows VistyOptymalizacja wydajno?ci systemuZabezpieczanie ?rodowiska VistyDobór parametrów pracy grupowejRozwišzywanie problemów z systememZosta? prawdziwym ekspertem w zakresie administracji systemem Windows Vista!

Helion; September 2012 ISBN 9781457173387 Read online , or download in EPUB or PDF format Title: Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny Author: Brian Culp   Buy, download and read Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny (eBook) by Brian Culp today!
Real Time Analytics